Wpisz co najmniej 1 znak do wyszukiwania

Polityka Prywatności

  /  Polityka Prywatności
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony oraz ze sklepu internetowego działającego pod adresem www.ledon.design, zwanego dalej Stroną oraz Sklepem.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest LEDON Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewska 179A, NIP 527-298-78-27, KRS 0000950058, REGON 52114265600000.
  W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 3. Niniejsze Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych:
  – osób, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty na Stronie, zainteresowanych kontaktem z firmą w jakimkolwiek celu (zapytania, komentarze itd.)
  – osób, które dobrowolnie wypełniają formularze wyceny, kontaktowe itp.
  – osób rejestrujących się na Stronie oraz dokonujących zakupów w Sklepie.
  oraz poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 4. Dane osobowe, które Klient powierza w ramach Sklepu, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są:
  – w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w zakresie realizacji składanych przez Klienta Zamówień;
  – w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu Towaru)
 5. Dane osobowe osób korzystających z Strony, a nie będących Klientami Sklepu przetwarzane są w celu:
  – dostosowania Strony do potrzeb ww. osób oraz Klientów,
  – ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  – wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
  – do tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. Strony.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych w określonych przypadkach może uniemożliwić świadczenie Klientowi usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.
 7. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, kontaktując się w tym celu z administratorem danych. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Sklepu oraz usług oferowanych w jego ramach, Klient traci możliwość korzystania z nich.
 8. Jeżeli Klient umieszcza w ramach Sklepu jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 9. Spółka zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej ze Strony lub Sklepu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta lub tej osoby.
 10. Spółka dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej ze Strony lub Sklepu i ochronić je przed działaniami osób trzecich. W tym celu stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i samej strony www.
 11. Podjęte działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient lub inna osoba fizyczna korzystająca ze Strony lub Sklepu nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient musi zachować w poufności login i hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim.
 12. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy kierować na adres hello@ledon.design.